For the English text please scroll down

Van 24 t/m 28 oktober is het, zoals elk jaar, Open Access Week – een internationaal evenement rondom open access. De Leeuwarder bibliotheken (van hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden hogeschool, dbieb en Tresoar) en Research Services van NHL Stenden organiseren op dinsdagmiddag 25 oktober een lezing en een workshop om aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp.

Open access betekent vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. Open access heeft effect voor iedereen die van die informatie gebruik maakt. Denk aan onderzoekers, studenten en docenten. Een publicatie wordt gedefinieerd als open access wanneer er geen financiële, wettelijke of technische belemmeringen zijn om toegang te krijgen – dat wil zeggen wanneer iedereen de informatie kan lezen, downloaden, kopiëren, verspreiden, afdrukken, zoeken, voor gebruik in bijvoorbeeld onderwijs of op een andere manier binnen de wettelijke overeenkomsten.

Programma dinsdag 25 oktober

12:30 uur inloop met koffie
13:00 uur toespraak Arjen Dijkstra, directeur Tresoar
13:15 uur Jellie Visser en Ingrid van Gorkum (NHL Stenden Hogeschool):
Presentatie en workshop over: FAIR Data
15:00 uur koffiepauze
15:15 uur Britta Ricker (Universiteit Utrecht):
Presentatie over: The importance of governmental data
16:30 – 17:30 uur borrel

Alle voordrachten worden in het Engels gehouden.

Sprekers

Jellie Visser & Ingrid van Gorkum – Bekijk de presentatie (pdf) of bekijk de opname (mp4).Ingrid van GorkumJellie Visser
Jellie Visser en Ingrid van Gorkum werken beiden op de afdeling Onderwijs, Onderzoek en Internationalisering van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Sinds 2021 is Jellie projectmedewerker en Ingrid projectleider van het Research Support Team.  Dit team ontwikkelt en geeft ondersteuning op de volgende thema’s: Open Access, Auteursrecht, Datamanagement (FAIR data), AVG, Ethiek, Onderzoeksinfrastructuur. Jellie is daarnaast deelnemer aan en Ingrid werkpakketleider van het DCC-PO, een netwerk van hogescholen om researchdatamanagement, FAIR data en data-intensief onderzoek op hogescholen verder te faciliteren en zo hun open-science-ambities te kunnen realiseren.

Ingrid en Jellie zullen spreken over de internationale FAIR-principes, die richtlijnen zijn voor de manier van beschrijven, opslag en publicatie van wetenschappelijke data.
De letters FAIR staan voor:

  • Findable – vindbaar
  • Accessible – toegankelijk
  • Interoperable – uitwisselbaar
  • Reusable – herbruikbaar

Ze zullen uitgebreid ingaan op deze  FAIR-principes, waar ze voor staan, wat ze betekenen en, nog belangrijker, waarom zou je je data FAIR willen maken en wat kan het voor jouw onderzoek betekenen.

Britta Ricker – Bekijk de presentatie (pdf) of bekijk de opname (mp4).
Britta Ricker werkt op de afdeling GeoSciences van de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in Geographic Information Systems (GIS) en in het bijzonder cartografie en CyperGIS.Britta Ricker

Zij zal spreken over: Open data van de overheid – wereldwijd en lokaal. Kaarten maken met behulp van open data. Het belang van het hele proces van gegevensverzameling, analyse en verspreiding. De waarde van open data en wat we ermee kunnen doen.

Aanmelden

Aanmelding is niet meer mogelijk.

Locatie

Deze middag vindt plaats bij Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden.
Vanaf Station Leeuwarden is dit ca. 12 minuten lopen.
Parkeren kan in parkeergarage Oldehove, Oldehoofsterkerkhof 3 in Leeuwarden. Deze garage bevindt zich recht tegenover Tresoar.

Vragen?

Heeft u vragen over deze middag? Stuur dan een mailtje naar leeuwardenlibraries@gmail.com.

October 25, 2022 – Open Access Event

Open Access Week is held in October each year, which is an international event about open access. The Leeuwarden libraries (of Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, NHL Stenden University of Applied Sciences, dbieb and Tresoar) and Research Services of NHL Stenden are collaborating together and organizing a lecture and workshop on Tuesday afternoon, October 25, to pay attention to this important topic.

Open access means free online access to scientific information, such as publications and data. Open access affects everyone who uses that information. Think researchers, students and professors. A publication is defined as open access when there are no financial, legal or technical barriers to access – that is, when anyone can read, download, copy, distribute, print, search, for use in teaching, for example, or otherwise within legal agreements.

Program Tuesday, October 25

12:30 pm walk-in with coffee
1:00 pm speech Arjen Dijkstra, director Tresoar
1:15 pm Jellie Visser and Ingrid van Gorkum (NHL Stenden Hogeschool):
Lecture and workshop on: FAIR Data
3:00 pm coffee break
3:15 pm Britta Ricker (Utrecht University):
Lecture on: The importance of governmental data
4:30 – 5:30 pm drinks

All lectures will be in English.

Speakers

Jellie Visser & Ingrid van Gorkum – View the presentation (pdf) or view the recording (mp4).Ingrid van GorkumJellie Visser
Jellie Visser and Ingrid van Gorkum both work in the Department of Education, Research and Internationalization at NHL Stenden University of Applied Sciences in Leeuwarden. Since 2021, Jellie has been project officer and Ingrid project leader of the Research Support Team.  This team develops and provides support on the following themes: Open Access, Copyright, Data Management (FAIR data), AVG, Ethics, Research Infrastructure. In addition, Jellie is a participant in and Ingrid work package leader of the DCC-PO, a network of universities of applied sciences to further facilitate research data management, FAIR data and data-intensive research at universities to realize their open-science ambitions.

Ingrid and Jellie will talk about the international FAIR principles, which are guidelines for how to describe, store and publish scientific data.
The letters FAIR stand for:

  • Findable
  • Accessible
  • Interoperable
  • Reusable

They will elaborate on these FAIR principles, what they stand for, what they mean and, more importantly, why would you want to make your data FAIR and what can it do for your research.

Britta Ricker – View the presentation (pdf) or view the recording (mp4).
Britta Ricker works in the Department of GeoSciences at Utrecht University. Her expertise is in Geographic Information Systems (GIS), particularly cartography and CyperGIS.Britta Ricker

She will talk about: governmental open data – both globally and locally. Making maps using open data. The importance of the entire process of data collection, analysis and dissemination. The value of open data and what we can do with it.

Register

Registration is no longer possible.

Location

This afternoon will take place at Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden.
From Leeuwarden Station this is about a 12 minute walk.
There is a car park located directly opposite Tresoar. This car park is called Oldehove. Address: Oldehoofsterkerkhof 3 in Leeuwarden.

Questions?

Do you have any questions about this event? If so, please send an email to leeuwardenlibraries@gmail.com.